is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

153

lieven wierde, van de verpligting tot liet aanbrengen van voornoemde quantiteit Bengaalfche zyde , en de Lywaaten welke op deeze wyze zouden worden aangebragt, almede by de Compagnie wierden opgefiagen en verkocht op haare gewoone Verkoopingen.

Dat de verdere Propofitien by voorfchr, Memorie omtrent den handel m Indiën voorkoomende in fin> ltantie hier op neder komen :

Om dien Handel voor de Compagnie te bepaalen totAmphioen, fyne Speceryen, Peper, Japansch Staal'koper, Tin en Suiker doch dit laatfte Articul alleen voor de benodigheid van den Japanfchen Handel, en den binnenlandfchen Handel , om de West van Indiën over tg laten aan Particulieren, onder zekere bepalingen en Conditiën mitsgaders te beproeven of niet de Souratfche Lywaaten op Ceylon zouden kunnen worden geleverd door Particulieren , en deeze daar tegen voorzien met Lywaaten voor de Oosterfche Comptoiren op Batavia te doen inkoopen, om aldaar de Amphioen, en Salpeter door Particulieren op vragt te doen aanbrengen , om ten gevolge van deeze fchikkingen , de omllag op de Westerfche Comptoiren merkelyk te reduceeren , en de Comptoiren of Refidentien, die aldaar zouden kunnen worden gemist in te trekken , die Bezittingen op de Cormandelfche Kust, brengende tot één Comptoir om de Zuid, en één om de Noord, en eindelyk om ook den omflag op Sumatras Westkust af te fchaffen.

Dat dit Ontwerp in zyn geheel zou behooren te worden gecommuniceerd aan de hooge Pvegeering in Indiën, met aanfehryvens om het zelve als aan het bewind zeer plaufibel zyqde voorgekoomen, dadelyk te'introduceeren, ten ware daar tegens mogte zyn allergewigtigfte bedenkingen, uithoofde van welke, de hooge Regeering mogt oordeelen, dat zulks zoude (trekken tot evident nadeel van de maatfchappy, en dat ook het hoofdwerk van de gebuteerde Commislie naar Indiën zou moeten beftaan, in zoo veel mogelyk het belang van de Compagnie in dit allergeT wigtigst werk te bevorderen, en verder ten uitvoer