is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a:4 Dzc. ZAAKEN VAN I7i?4»

Wat r.u aangaat hzt geene men ten derden, tegen de legaliteit van het voorfz. Octrooi van i6=;o en 1660 heeft ingebra^t, dat, natnedyk, U Édele Groot Mog. in allen gevalle niet zou» oen zyn bevoegd geweest, cm in een Stadhouder hozen tyi de quafi geccquireerde regten van den Stadhouder te mortificercn, ten dien elfecte, dat dezelven in een Stadhouder/yken tyd niet wederom zouden kunnen worden gereclameerd ; daaromtrent remarqueren Wy , vooreerst , dat het Octrooi van 1530, waarop men zig ten dezen beroept, flegts temporair geweest is, en midsdien in geen den minlien aanfehouw kan worden aangenomen, Dat daarenboven by dat Octrooi, even gelyk by dat van 1610, aan den Stadhouder indertyd niets ahdicativi is toegeftaan, gtlyk Liervoren getoond is; maar dat daar by alleen is geordonneerd, ctat de Nominatiet daarby verme'd, of aan den Stadhouder, o/a;;n den Souverein zelve , zoude gezonden worden ; zoo dat U Edele Groot Mog. zoo wel als Keizer Karei het regt van aanftelling of electie by die Octrooien in haar eigen boezem hadden behouden , en dus altyd bevoegd waren daarover <en behoeve van deze Stad nader te disponeren, zonder daardoor oen Stadhouder eenigszins in Zyne ger.cquirèerde regten te prejudiciëren : even gelyk Ka-el en Philips voorzeker altyd bevoegd zouden zyn geweest, om het Privilegie van Vrouw J.coba of van Philips van Bourgondien te vernieuwen, of aan die van Alkma:r een Octrooi, als dat van 1650, te geven, ingevalle zy zulks hadden goedgevonden; zonder dat derzelver Stadhouders met eenigen grond zouden hebben kunnen fuftineren, dat zy daardoor in hun» t.e wettige regten werden verkort.

Ten tweeden, remarqueert men omtrent de voorfz, allegatie in 't gemeen , dat , indien U Edele Groot Mog. bevoegd waren , om de ge. heele Stadhouderlyke waardigheid te vernietigen, Hoogstdezelven ook niet minder moeten zyn be-

voegd