is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223

GENERAAL RAPPORT VAN

ging van de Traftementen der Capiteinen en verdere Officieren in de Compagnien van het Regiment Mi' neurs;

Hebben ter Vergadering gerapporteert, dat in de conferentie over het voorfz. werk gehouden, door de Heeren Gecommitteerden uir den Raad van Staate is overgegeeven eene Memorie van den (laat der deliberatien van de Bóndgenooten, over de pointen in het voorfz. Advis aangeroerd en verhandeld, en daar by voorgedraagen, dat uit die Memorie blykt, dat 'er eenige pointen zyn, omtrent welke alle de Provinciën in dezelfde begrippen liaan, en die vervolgens met de overige, die in het Rapport van de Perfoneele Commisfie voorkomen, en op welke door de gezamentlyke Bóndgenooten geene bedenkingen gemaakt zyn , ter conclufie zouden kunnen worden gebragt, indien de Provincie van Holiand en Westvriesland niet alles daar aan had geaccrocheert, dat te gelyk wierden vastgefteld eenige zaaken by die Provincie als onvermydelyke pointen van ordre geconfldereerd, welke de verandering der Quotes behooren te verzeilen; dat daar en boven en al had dat accroche» ment geen plaats, het aan Zyne Hoogheid en den Raad bedenkelyk is voorgekomen een gedeelte van dat omflagtig werk te concludeeren, terwyl verfcheide andere, weinig minder noodzakelyke pointen onafgedaan zouden blyven, ende zulks te meer, om dat 'er onder die conclufibele pointen een en ander is, het welk door eenige verandering in dezelve te maaken , fcheen te kunnen dienen , om de Provinciën omtrent andere pointen te vereenigen, en dat daarom Zyne Hoogheid en de Raad van gedagten zyn, dat de Provinciën zig onderling over alles zouden behooren te verdaan , tan einde hoe eer hoe liever eene afkomst zoude kunnen worden semaakt van de deliberatien die van zoo veel belang zyn, en. reeds te lang onafgedaan zyn geb:eeven; dat om het zelve zoo vee! mogelyk te bevorderen, Zyne Hoogheid, die niets met meer lever behartigt, dan dat het voorfz. weik met de meefte harmonie ten fpoedigde ter conclufie moge worden gebragt, nader heef'c overwogen, of niet opzigteiyk de pointen, waar omtrent de Provinciën nog van verlchiliende gedagten zyn , immers in opzigt

van