is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 GENERAAL RAPPORT VAN

zullen behooren te worden verhoogd , zoo als in het Plan tot verbetering van de Arraée den 17 Maart 1789 ter Vergadering van haar Hoog Mog. geëxhibeerd , is voorgedragen, dog dat, nu de Compagnien niet zullen worden verfterkt, geen effedt behoort te forteeren, de daar by mede voorgedragene verhooging van elf ftuivers op de Soldye van yder Sergeant, Corporaal, Tambour, Pyper en Gemeene, ten behoeven van den Capitein, om denzelven te gemoed te komen in de kosten van de recruteeiïng, die naar maare eene Compagnie verfterkt word, zoo veel te grooter bezwaar voor den Capitein uitleeveren; dat vervolgens elke Compagnie Grenadiers en Mufquetiers zoude behooren te worden geformeerd en betaald volgens den Staat, door gemelde Heeren Gecommitteerden overgelegd , en geteekend met de Letter A.

Dat de Staaven zouden behooren te beftaan en betaald te worden, zoo als in het Plan van 1789 is voorgefteld.

Dat het Regiment Guardes te voet by continuatie zoude behooren te beftaan uit twee Bataillons , en ieder Battaillon uit eene Compagnie Grenadiers en zes Compagnien Mu quetiers, en de Tradtementen en Soldyen van de Officieren , Onder - Officieren en Gemeenen te worden verhoogd overeenkomftig het Plan, in 5789 VQOrgedraagen, uitgenomen de elf ftuivers, ten behoeve van den Capitein tot goedmaaking van de kosten van de Recruteering om reden hier boven gemeld, en dat mitsdien ieder Compagnie zoude behooren te worden geformeerd en betaald volgens den Staat, mede geëxhibeerd en geteekend met de Letter B; dan dat daar omtrent te remarqueeren is.

Eerftelyk, dat de Gage van den Chirurgyn of Frater, voor den welken in voorige Plans gebr8gt is ƒ 21-0-0, met zes guldens is verhoogt, en dus gebragt op ƒ27-0-o, om dat ieder Capitein aan den Chirurgyn dadelyk betaalt ƒ24-0-0, en 'er dan nog niets voor de Monteering overig is, het geen tot nn toe gevonden word uit het geen de Capitein , door middel van de twintig Man gratificatie, die aan denzelven worden goedgedaan, dan het welk voortaan zoude cesfeeren, van het beloop van de Ordonnantie van Soldye over houdt. En

Ten