is toegevoegd aan je favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET F1NANCIE-WEEZEN. a3i

Ten tweeden, dat voor den Man voor de Staf gebragt is/16-12-0, daar tot nu toe voor denzelven niet meer is goedgedaan, dan/13-10-0, het welk dus is verhoogt met ƒ3-a-o, om dat bevonden is, dat de Capitein tegenwoordig boven en behalven de voorfz. zes guldens, voor den ; Chirurgyn / 3 -: - ia meer overhoudt van de Ordonnantie van Soldye, dan hy overhouden zal, indien de Compagnie voortaan word betaald volgens de gemelde Lyst, geteekend met de Letter B.

Voorts dat de Staf van het voorfz. Regiment zoude behooren te worden gecomponeerd en betaald overeenkomftig den Staat, geteekend met de Letter C.

Da: Zyne Hoogheid verder als nog van gedagten is, dat de zes Compagnien Musquetiers van het tweede Battaillon van het Regiment van den Coilonel van Dam aouden behooren te worden gereduceerd, en de Officieren van dezelve gefield op Penfioen; dat de Compagnie Grenadiers van het zelve zoude behooren te worden gevoegt by het eerfte Battaillon van het tweede Regiment Orange-Nasfau, en daar by aangeworven zes Compagnien Musquettiers, om te zaamen uit te maaken een nieuw Regiment van twee Battaillons.

Dat de zes Compagnien Musquettiers van het eerfte Battaillon van het gemelde Regiment van den Coilonel van Dam zouden behooren te worden gevoegt by heE tweede Battaillon van het gemelde tweede Regiment Orange-Nasfau, en daar by aangeworven eene Compagnie Grenaiïïers, om dus uit te maaken een Ordinaris Regiment van twee Battaillons.

En dat de Lyf-Compagnie van den Coilonel van Dam zoude behooren te worden gevoegt by het Battaillon Walfche Grenadiers, het welk mitsdien van het Regiment Walen zoude worden gefepareerd, om 'er van te formeeren een Battaillon van agt Compagnien, te weeten, twee Grenadiers en zes Musquettiers van dezelfde fterkte, als de andere Compagnien Nationaale Infanterie , waar by zouden behooren te worden aangefteld : 1 Colonel.

1 Lieutenant - Colonel. 1 Major, i Adjudant,

P 4 1 Cht-