is toegevoegd aan je favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPZEGGEN.

4*7

Si vis me fiere, dolendum efi Primum ipfe tibi:

dat is:

Wilt gy my weenen zien, ei gaa my daaii'a voor.

Want alleen de Declamatie, of kundige uitfpraak der woorden, verzeld met de toepasfelyke gebaarden, drukt dit innerlyk gevoel uit, maar men moet hier niets over het na» tuurlyke trekken. Eene zekere zagtheid in den toon der ftem, eene zekere edelheid in de houding, eeue zekere bevalligheid in de gebaarden, eene zekere gerustheid in het gedrag, eene zekere bedaardheid in hec aangezicht, moeien nimmer den man van Staat verhaten, zelfs dan niet, wanneer hy in het openbaar fpreekt, en dat hy 't fterkst met zyn onderwerp beezig is; uok zelfs dan niet, wanneer hy de eer geniet van het woord tot eenen Koning te voeren. Eene goede ftem, duidelyke en aangenaame uitlpraak, zyn eiken Redenaar van veel nut Een jong mensch kan dit alles grootelyks door oefening volmaaken, Demosthenes, die uit de natuur eene belemmerde tong hadt, ging naar 't ftrand, vulde zynen mond met kittelfteenen, en Declameerde vervolgens met luider ftemfne. Deeze fteentjes gaven langzamerhand de vercischte buigli 3 baas-