is toegevoegd aan je favorieten.

Bylaagen van 1 tot 8, specteerende tot het rapport A., gehoorende tot het rapport van gecommitteerden nopens den staat van 'slands frontieren, magazynen en arsenaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *o7 )

gerteraale bewoordingen die in de meede bellekken gevonden worden, van geene kragt zyn, en dat 'er nooit iets gefchieden moet boven het waarlvk in het bellek gefpecifkeerde. In welk geval 'er altyd eene zwaarigheid blyft, die namelyk, dat menbyhetmaaken der bellekken niet altyd in Haat is te voorfien, welke defecten 'er in de zes volgende jaaren aan eenig werk of gebouw ontftaan zullen.

Dat de Ondergetekende dit weinige genoeg acht onaf te toonen, dat de voet, op welken thans het onderhoud van 'sLands werken is ingerigt, geen fin ts aan het oogmerk voldoende is.

Dat dit alles het eenige ongemak niet is van de tegenwoordige onderhouds bellekken, maar dat men, hoe zeer op lig zeiven in zyne gevolgen min na leelig, egter als niet min fchaadelyk voor 'sLands Financien 'er by mag voegen, dat dezelve bellekken fig over alles wat den Lande toebehoord uirftrekkende 'er veele onnutte zaaken in begreepen zyn, die echter van onderhoud niet minder kollen dan het nuttige»

Dat 'er werken zyn, die door haare ligging nooit van eenigen dienft zullen kunnen wezen, her zy dezelve door de onkunde zyn aangelegd, het zy in een ryd dat de kunit min gevorderd was, of w7eldatzy, door verandering in de omitandigheeden of in de fituatie, hun byzonder nut veriooren hebben.

Dat den Ondergetekende verfche exempelen bekent Zyn, hoe men aan dit foort van werken, zowel als aan de anderen die van nur zyn', niet alleen de honderd of meer duizenden Steenen, die op verfcheiden plaatfen jaarlyks ter herllelling van de Fortificatie-' Muuren geleeverd worden, heeft doen verwerken, maar dat men Uwe Fdel Mog. nog zelfs extra vernieuwingen of reparatien voor dezelven gevraagd heeft.

Dat derhalven ten hoqgfie noodzakelyk ware, dat hier omtrent hoe eer hoe beeter eene welberaadene fchifting gemaakt, en voor elke Stad deswegens een valt Plan gearreiteert wierde, op dat alsdan het Land niet langer belaft mogt blyven met het koftbaareonderhoud van alzulke werken, welken men als gedecideert onnut zoude hebben verworpen, of lig voorfteide metter tyd te willen verbeteren.

Dat ook veele andere Werken , offchoon noodzakelyk, volgens des Ondergeteekende gedachten in tyd van Vreede met veel mindere en rzeer geringe koften te onderhouden zouden zyn. Dat hem dus onnodig voorkomt, dat van Plaatzen, die voor geen eerften aanval van een Vyand blootliaan, ten allen tyde de Borftweer ngen met Zooden worden opgezet, zo yeele koftbaare Pallisfadeeringen en Fraifeeringen j zo veele Fmbrazures onderhouden worden} ia dar hem fomroige Communicatiebruggen, na r D d d z Wer-