is toegevoegd aan je favorieten.

Bylaagen van 1 tot 8, specteerende tot het rapport A., gehoorende tot het rapport van gecommitteerden nopens den staat van 'slands frontieren, magazynen en arsenaalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( lOQ )

van . . . February 1775- vertrouwd, aan Uwe Edel Mog. getoond ie hebben, dat de Pallisfaden meerder dienen om den geelt des Soldaats geruit te Hellen, dan tot zyne weezenlyke beveiligmg; dat zy min kollbaar, en van veel grooter nut te maken waren, dan die thans hier te Lande gebruykt worden. Dat volgens der Ondergetekende gedagten, de PalHiTaden, vaks*yze toegelleld , volgens het model by gemelde M lïive aan Uwe Edel Mog. overgelegd, mits in voorraad in de Magazynen opgelegd, zoo fpoedig te planten zyn, dat zy, althans in vreede niet dan op zeer weynige plaatfen behoefden gezet te worden. Dat hy voor het overige de vryheid gebruykt zig tot dezelve Millive te referteren, 'er by voegende, dat eene verandering hier in alleen den Lande jaarlyks veele duyzenden zoude kunnen uytwinnen.

Dat de fchietgaten indien zy gemaakt worden op plaatfen, daar men geen Kanon uil of kan plaatfen, nergens toe te dienen, dan om de Bontwerinaen te verfwakken; en indien wel, dat al dan de Artilbrilten zig 'er nog niet gaarne van bedienen, dewyl dezelve met geene facines Zyn opgezet, het geene zy in de occaiie lieflt zeiven doen, gelyk het ook van hun Departement is, en fpoedig gefchieden kan; dat evenwel yder fchiergat, van onderhoud op niet minder dan een Daalder 'sjaars zal komen, hetwelk voor allen, die in de Veilingen van den Sraat gevonden worden al vry wat zal bedragen, zynde derzelver getal zekerlyk oneyndig groter, dan dat van de Hukken die Wy hebben om 'er voor te plaatfen.

Dat omtrent de communicatie bruggen naar de buyten Werken, door den Ondergetekende by verfcheide gelegenheden het één en andere gezegt is, en voornamentlyk by eene Millive aan zyne Hoogheid van ... . January 1775"» gefchreeven ter overlegging van des Ondergetekendens projecten terverftcrking van Maallrichc, welke Miffive by Uwe Edel Mog. berullende, hy ten deezen de eer heeft zig al meede kortheids halven op dezelve te beroepen.

Dat de Ondergetekende uit het bovengemelde meend te moeten befluyten; 1 dat de inrichting, welke thans omtrent het onderhouden van 's Lands Werken en Gebouwen plaats heeft, zullen dezelve ooyt weder in Haat geraaken, en 'er eens in zynde blyven, eenige verandering zal moeten ondergaan; z dat, hoe het hier meede gelegen zy, het onderhoud zelf van veele zaaken geheel ontlall, en omtrent anderen merkelyk verligt zoude kunnen worden.

Dat om door een zelfde middel beide deeze eynden te bereiken, naar des Ondergetekendens geringe gedagten, alle de zogenaamde thans lopende on-

Eee der-