is toegevoegd aan uw favorieten.

De verschoppeling, of Schilderend tafereel der zegepralende kinder-liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 De Verschoppeling ofde

bouwde , hy daarin eene toevlucht voor zyn beftaan zoucje kunnen vinden. Hy geeft zynen jongen Wysgeer de fcliaaf in de hand en Emile wordt een Schrynwerker. Elendigen ! de Fortuin heeft u den nek toegekeerd en 't Lot n van alle uwe goederen beroofd, zy heeft u Hechts uwe Ledematen laaten behouden, en zoudt gy daar geen gebruik van maaken ? Belteed die tot dienst van uw Vaderland, Mort u bloed voor 't zelve , en word Soldaat.

Onzen Verfchoppeling in geen beter omftanheid zynde, begeeft zich te voet op weg in 't gewaad eens behoeftige Reizigers, reets de voorfmaak gevoelende der Brengheden met welke het noodlot hem ftond te bezoeken. Hy erinnerd zich de lesfen van den wyze 1'laténor. Ach! myn Vader , zegt hy , ja, myn waare Vader! wat ben ik u niet verf'chuldigt ? Zonder u zoude ik onder de dagen van het wreede lot moeten bezwyken , en ik zou ze verdienen. Maar uwe lesfen hebben myne ziel met een onwêeritaanlyke kracht gewapend. Myn hart is onkwetsbaar, en het onweer dat my dreigt, kan zyne kalmte niet ontrusten. Myne deugd is my volftaande, zy geeft my alle die Goederen weder van welke zy my heeft beroofd, zy troost my wegens de wreede folteringen

der