is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELfKHEID, BROEDERSCHAP.

de commissie van stads veiligheid* aan den raad der gemeente der stad amsterdam.

medeburgers!

Het addres, den eerften dezer maand, door de offi* eieren van het tweede bataillon der eerfte halve brigade , aan uwe Vergadering geprefenteerd, en zynde verzeld van een declaratoir, door een aanzienlyk getal officieren en den auditeur militair van het bataillon getekend, inhoudende een klagte over het ongeoorloofd gedrag van den perfoon van Lodewyk Breem, is door uwe commisfie met de meeste naauwkeurigheid beoordeeld.

Ons gevoelen is, medeburgers! dat de requestranten, zich geheel buiten u, met deze billyke klachte, ter eerder inftantie, hadden dienen te addresfeeren aan het committé van algemeene waakzaamheid, dan dit niet gedaan zynde, zoude uwe commisfie van oordeel zyn,"dat het declaratoir, het welk dit addres verzelt, door den Raad zei ven, dient gefield te worden in handen van den Procureur der Gemeente, ten einde deze, met den meesten fpoed, het belang van den Volke van Holland waarneemende , volgens het Placaat van de provifioiieete Reprefentanten van het Volk van Holland, in dato 4 Maart 1795, het noodige kunne verrichten , en by welke publicatie alle die zich fchuldig maaken aan daadt n , veine, wier den zy in haare beginzelen niet ge f uit, aanleiding zouden kunnen geeven , tot oproerige beweegingen, ah oprocrigen worden verklaart.

Immers, is de daad van voorn. Lodewyk Breem, als zynde door hem gepleegd, na dat hy reeds als officier gecasfeerd was, eene nieuwe misdaad, die nu by juftitie behoort afgedaan te worden.

Iiier-