is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%io XXXVIII. LEERREDE.

Ook, dat men, hoe voel en vast gezeten . bloot ftaat em verdreeiente voorden.

}. Zien wij de Jebufijten, op den burg Sion , daar zij zich zoo vast verïchanst, en zoo lang tegen alien aanval verdeedigd hadden , eindelijk overwonnen , en verdreeven; wij leeren, ten derden: „ Dat hoe vast „ men ook gezeten zij , en hoe lang een' tijd „ men zich hebbe weeten te verwceren, men „ altijd onzeker zit, en in gevaar om ver„ ftooten en verdreeven te worden". Een ftuk, dat voor hun, die eenige kennis van de gefchiednisfen hebben , geen bewijs behoeft. Ik zal mij ook daar mede niet ophouden. — Laat ons een' oogenblik denken, op het geen ons in het bezonder raakt. Hoe meenig dwaas fterveling is er , die welvaarende in gezondheid leeft, in het genot van aardfche goederen, eer, en vermogen zich verblijdt; die vertrouwt op zijn goed , roemt op zijnen rijkdom , fteunt op aanhang en vrienden , zeker woonende, zoo hij meent, en alle vrees voor kwaad verbannende; wiens binnenfte gedachte is , dat zijn huis in eeuwigheid zal zijn , en zijne wooning van geflachte tot geflachte , terwijl hij de landen noemt naar zijnen naam (z). Dan wat gebeurt? Onvervvacht, vindt hij zijne gezondheid verzwakt, zijne goederen verwoest , zijne eer veranderd in fchande , zijn vermogen gekrenkt, zijnen rijkdom verfmolten , zijne vrienden uit zijne oogen verdweenen. Waar is nu zijne veiligheid,

Cz) Vergelijk Psalm XL1X: 7, 12.