is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Samuels V. vs. 6—16. 221

heid , zijne zekerheid ? Haman gaat van het hof naar de galg. — Terwijl JBelfazar, zoo gerust als wellustig, aan een' overprachtigen maaltijd zit, fchrijft eene hand aan den wand zijn vonnis , en in dien zelfden nacht wordt hij door zijne eigen vrienden vermoord. — Op den dag, zegent zich de rijke man, met zijne volle fchuuren , en het vooruitzicht op een langduurig en gerust genot; en in den onmiddellijk volgenden nacht, wordt zijne ziel van hem afgeëischt. ■— Op denzelfden ftoel, op welken Herodes de Godbeleedigende vleierij met genoegen ontvangt, fiaat 's Heeren hand hem met eene doodlijke plaage. — De hoer van Babel mooge in haar hart zeggen : Ik zit als eene Koningin , en ben geen weduwe, en ik zal gcenen rouw zien; de dood, de rouw, de honger, en het vuur, zullen op éénen dag haar overkoomen.

Zorgeloos zondaar, denk dit toch in. Gij leeft meer of min gerust; gij vleit u met zekerheid en vrede ; uwe uitzichten zijn tot verre heen. Maar geloof, gij zit los , op eenen waggelenden zetel, en aan den rand van eene rampzalige eeuwigheid. Blijft gij die gij zijt; één flag ftoot u uit uwe vastigheid, en gij kunt niet anders verwachten, dan de rechtvaardige vergelding van dien God, tegen Wien gij u verzet, de wapenen gevoerd , en u verhard hebt. En wie heeft zich tegen Hem verhard, en vrede gehad?

y Hoor.