is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het betiriegelijfce van 's vreere/ds gevlei.

LIV. LEERREDE.

Zondaar ! bedenk onrecht op uw leger; overleg , en fpreek met uwe liefhebbers af, hoe best en vroolijkst uwe zonden te pleegen ; verfpil uwe gedachten en tijd op dwaaze ijdelheid ; wek,, door het leezen van fchadelijke boeken, en het bij woonen van verleidende tooneelen , uwe vermaakelijke lusten op ; zet de volbrenging uwer begeerlijkheden voord , zoo verre gij kunt; vermaak u, bij iizelven , en met uwe medcgenooten , in de verkeerdheden des kwaads; en, opdat geen heimlijke angst u kwelle , drijft te faamen, en zoo geestig gij kunt , met Godsdienst, godvrucht, Bijbel ■— ja met God zeiven ! den fpot. Maar weet, vroeg of laat, ftaat u Amnons lot te treffen ! Die zelfde zonden, welken thands de ftof van uw vroolijk vermaak zijn — worden haast de voorwerpen van uwe ondraagelijke walg, en baaren u den eeuwigen dood]

T Zien wij ook — en dit zij onze vierde aanmerking — in Abfaloms vriendlijk gedrag, „ een leevendig beeld van het bedriegelijk „ beleid eencr verraaderiijke weereld en van „ haare dienaaren". — Abfalom koomt, met vertooning van de diepfte eerbiedigheid , en vleiendfte • beleefdheid , zijnen vader en het ganfche hof ten maaltijd noodigen; terwijl hij niets minder wenscht , dan den Koning bij ziqh te hebben , en enkel bedoelt , door vriendfehap hem te verblinden, ten einde zijn

ver.