is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Samuels XIII. vs. 1—39. 44*

verraaderlijk voornemen te beter uittevoeren. — Zoo is het ook — en och l dat veelen ■dit tijdig mogten gelooven ! — met de weereld en haare ftreelende vriendfehap veelal gelegen. Welke betuigingen van hoogachting ! welke vriendlij ke verzoeken ! welke bewijzen van vriendfehap 1 welke aanbiedingen van gul onthaal! En dikwerf meent men van dit alles niets — of, men heeft daar bij fnoode inzichten — of immers , men bedoelt alleen zichzelven , en eigen belang ; terwijl de onnoozele , door dien fchijn verblind, zich jammerlijk laat verleiden 1 — Het is zoo , de weereld , die in hei booze ligt, heeft ook haare welmeenendheid. Daar zij- haare gezelfchappen belegt, haaren disch bereidt, haare gunste biedt, bedoelt zij vaak , vrienden te maaken, en die vast aan zich te verbinden. Dan het oogmerk blijft toch; eikanderen, op eene vriendlijke wijze, in de banden der zonde te kluisteren , in de verijdelingen te verwarren, en van God en Christus, van zijnen dienst, en van den hemelweg, te vervreemden en aftehouden. En wat zal de uitkoomst zijn ? Schept hier vrij vleeschlijk vermaak ; het zal voorzeker uwer ziele den dood doen! .— Het is zoo, hier wordt dan geen zwaard getrokken , om uw ligchaam te kwetfen. Maar hoe meenigc fteek en wonde wordt hier al toegebragt, welken zekerlijk de zedigheid en fchaamte kwetfen; welken het geweten eerst beleedigen, en daar na verharden; weili e 5 ken