is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 Anecdotes, of zonderlinge gevallen,

Geloof, waar door God de uitverkoorenen zalig wil maaken, als of het in wezen niet verfchilde van het historisch geloof, dat in geestelijk doode natuurlijke menfehen gevonden wordt, en voornaamelijk gelegen is in eene overreeding, dat Christus, niet aleemaan anderen, maar ook aan mij aangebooden wordt, en dat de Heer ook mij in het bijzonder msent. Het is als of dat geestelijk levendig bevindelijk ingezigt in onze eigene diepe rampzaligheid, waardoor men over aangeboorene en werkelijke zonden befchaamd, bedroefd en zoo verlegen wordt, dat men het bij zichzelven en het fchepzel opgeeve, tot het waare geloof niet vereischt wierde. Het is als of er een waaragtig geloof kan plaats hebben, zonder een geestelijk levendig bevindelijk ingezigt in de waarheid van Jesus perfoony van dc noodzaakelijkheid, genoegzaamheid en gepastheid zijner offerhande , voorbiddingen , Middelaarsfterkte. Het is als of eene daadelijke omhelzing van en overgaaf aan Christus, eene inplanting in hem, een vertrouwen op hem, eene kragt, die door dc liefde werkende is, en die eene ongeveinsde bekeering van alle zonden verwekt, tot het waare geloof niet behoorden. Het is, als of die overreeding: de Heer biedt mij genade aan, de Heer meent mij, het gantfehe geloof uitmaakte. Als de zondaar niets anders dan dit gelooft, kan hij zeer gemakkelijk Zijn onveranderd hart behouden, en zoodanig geloovig naar het verderf fncllen. Sommigen gedraagen zich zoodanig, als of de uitwendige prediking'of roeping genoegzaam was om den zondaar tot het zaligmaakend geloof te brengen, zoader de daar bij koomende hart- veranderende genade des Geest es of zonder de inwendige kragrdaadige roeping. OP-