is toegevoegd aan uw favorieten.

Euangelische schatkamer, of Gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis [...] van den waaren euangelischen godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANECDOTES,

of zonderlinge en Leerzaams GEVALLEN.

Mijn Heer !

I Jet volgend Verhaal is getrokken nit een Hoogduitsch Magazijn, waar in het geplaatst is door een aanzienlijk Man, wiens broeder, een waardig Dienaar vanCnRisxu s, hetzelve aan mij, door hem vertaald, heeft over. gegeeven. Mijn Vriend getuigt nog , dat hij den Heer Bakker in perfoon kent, en die zelfde gebeurenis uit zij* uen eigen mond gehoord heeft.

Bristol. J. R.

Waarde Vriend!

Gij herinnert u zeker ons laatfte -aangenaam gefprek met onzen vriend B. betrekkelijk de bezondere Voorzienigheid Gods over bezondere perfoonen, en meer bezonder over zijne kinderen. De wensch, dien onze Vriend toen uitdrukte,,dat men naamlijk eene Verfaameling maaken mogt van de merkwaardigfte proeven van Gods vaderlijke zorg voor, en zijüe oplettendheid op de geenen, die de zijnen zijn, geftaafd door gefchiedkundige bewijzen, waarop men ftaat mag maaken, behoort in 't geheel niet onder de ijdele wenfchen geteld te worden, maar is wel waardig om tot daadlij kheid gebragt te worden.

Ondertusfchen zal ik eene bezondere proef van de zichtbaare tusfchenkoomst der Godlijke Voorzienigheid verbaalen, welke tot een zeer gefchikt voorbeeld voor deeze Verfaameling dienen kan. Ik ftaa borg voor de waarheid van 't gebeurde, en ben in perfoon bekend met den man, wien het hoofdzaaklijkbetreft,uit wiens eigen mond ik dit verhaal gehoord heb, en dien ik ken, als een oprecht mensch en een waar Christen.

j. bakker , —- het onderwerp van dit Verhaal — reisde in 't jaar 176a ( de eerfte maal dat hij in zijn H 3 1«.