is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 138 )

danigheid, te gelijk met denzelven voorftel. — Door is had hij zijne aangewezene plaats verkregen in den zamenhaag der dingen die ik mij in mijn gantfche leven vertegenwoor. digd heb — en waarin hij zich, ten aanzien van mijne vertegenwoordiging , alleen daar door onderfcheidt, da', ik hem mij juist nu, in dit oogenblik, verteg nwoordig.

Om derhalven te oordeelen moet een mm* der algemeen begrip eerst aan een algemeener, en ten zelfden tijde aan het allervolko. tnenfle begrip van het aanwezen verbonden Worden.

Volgens deze onderitelling is Oordeelen iets in één oogenblik tot het middenpunt van den omvang ailer zijne denkbeelden maaken , en om dit middenpunt een kleinen, en te gelij. ker tijd den grootften kring te trekken. —

Dat geene wat ik nu tot bet middenpunt van iets wil maaken, moet noodxaaklijk van kleiner omtrek zijn dan de kring, die ik om het zelve trekke.

Dat geene waar over ik oordeel of ws?rvan ik iets beweere, moet al:ijd een begrip zijn, dat meer bijzonder of minder algemeen

is,