is toegevoegd aan uw favorieten.

Betoog voor de eeuwigheid der straffen in een toekomstig leeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschdoms naauwkeurig onderzogt. X05

„ de ondeugd met allerleië' folteringen vervolgt, tot „ zo lang zij volkomen uitgeroeid, verftrooid en

„ gansch vernietigd zij." Doch wat is dan eene

tugtigende ftraf. Zodanig eene bepaaling verwart ten vollen de tugtigende en wreekende ftraffe.

Indien het billijk zij , den zondaar overeenkomftj> zijne verdienften te ftraffen; en zo dusdanig eene ftraf zwaarer zij, dan noodwendig, om hem blootelijk tot bekeering. te brengen, gelijk thans vooronderftcld wordt, als dan zijn alle tegenwerpingen, uit dc rechtvaardigheid Gods ontleend, en gerigt tegen dc wreekende ftraffen, benevens alle andere bewijsgronden uit deze rechtvaardigheid afgeleid, om eene bloot tugtigende ftraföefening te bewijzen, zonder eenigen, den minften, grond. De zondaar is dus geheellijk aan het goeddunken der gerechtigheid overgelaten, en zo hij op zijne bekeeringe de verlosfing erlangt, is deze verlosfing alleen eene daad van genade, en geenzins van de ftrengfte rechtvaardigheid.

1. Indien dc gedoemden meer verdienen, dan alleen die ftraffe, welke genoegzaam is, om hen tot bekeering te brengen, zullen zij in de daad ook meer moeten ondergaan. En even als het ten vollen rechtvaardig is, zal het ook ten vollen rechtvaardiglijk aan hun worden ter uitvoer gebragt. Dat zij, overeenkomftig hetgeen zij verdiend hebben, ook zullen geftraft worden, dit kan zeer duidelijk bewezen worden, en volgends de uitfpraak der Heilige Schrift, en volgends de gezegden van Doctor Chauncij zei ven.

G 5 1. In-