is toegevoegd aan je favorieten.

De leer der erfzonde verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.Hoofdft.VIH.Afd. VERDEEDIGD. t6g

toe verloopen zijn, zijn geflceten, in de voordduuring van dien grooten en algemeencn Afval , onder welken de zoogenoemde Christen Weereld, tot eene gefteldheid is geraakt, welke meer wanfchikkelijk , meer God ontcerende en haatelijk in zijn oog , cn meer ftrijdig tegen de waare deugd was , dan wijleer de ftaat der Heidenfche Weereld — welk alles overeenftemt met de profeetifche befchrij vingen , welken de Heilige Geest er van gegeeven heeft.

In deeze laatere Eeuwen des Christendoms, heeft God een aantal wijze en godvruchtige Mannen verwekt, om getuigenis te draagen tegen de verbasteringen der Roomfche Kerk ; en door middel van hen , heeft Hij dat licht in d© Weereld, verfpreid , waar door in korten tijd, ten minften een derdedeel van Europa verlost is geworden van de meest grove uitfpoorigheden van den Antichrist. En dit ging in het eerst verzeld, met eene groote hervorming, ten aanzien van den leevendigen en werkdaadigen Godsdienst. Dan hoe is finds het goud verdonkerd! Tot welk een' ftaat zijn de dingen in Protestant/che Landen hedendaags, cn bezonder in ons Land , gekoomen ! Tot welk eene verbaazende hoogte is dc vloed van Ongeloof, Vrijgeesterij, Weelde , Ongebondenheid , en boosheden, van allerlei aart, gefteegen ! De arme wilde Ameri~ kaanen, zijn onnoozele kinders en weetnieten —• indien ik zoo fpreeken mag — in het uitdenken van allerlei flach van grouwelen ; vergcleeken L 2 met