is toegevoegd aan je favorieten.

De leer der erfzonde verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.Hoofdfl.VJir.Afd. verdeedigd. l6$

tot jaaren van onderfcheid koomen, door eikanderen gerekend, dc leeftijd niet boven veertig of vijftig jaaren loopt , zijnde omtrent een twintigfte deel, van het geen die te vooren was; en nog zoo veel niet , in groote Steden, plaatfen waar ongebondenheid , wellust, en over^ daad gewoonlijk in den hoogften trap heerfchen.

Dr. T. merkt te recht aan, Dat God van den beginne af, met wonderbaare en oneindige Wijsheid gehandeld heeft , in de middelen en wegen , van welken Hij zich van eeuw tot eeuw bediende , om de ondeugd in de Weereld te keer te gaan, het bederf te geneezen, en de deugd te bevoorderen; en dat Hij tot dat einde verfcheiden Ontwerpen beraamd, en te werk gefield heeft. Het is voorwaar aanmerkelijk, hoe veele Plans en Middelen oudtijds beproefd zijn, zoo voor als na den Vloed; -hoe veelen er onder het Oude Testament zijn gebeezigd, beide omtrent Jooden en Heidenen ; en hoe weinig vrucht alle die oude Middelen, geduurende vierduizend jaaren na eikanderen , 'gehad hebben, totdat God die groote Bedeeling invoerde , om de menfehen te verlosfen van alle ongerechtigheid,' cn Zich een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken — welke Bedeeling de Schrift ons vertoont, als het voorwerp van de bewondering der Engelen. Dan , ook dit is reeds zoo lang gcbleeken , ten aanzien van het gros des Menschdoms , zoo onvermoogende te zijn, dat Dr. T. van oordeel is, dat er wederom L 3 eene