is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. 169

zeerend van alle andere Genootfchappen onderfcheiden is. Zoo heeft ook de waare Gereformeerde Kerk een zeker Leerftelzel of Systema , 't welk haar alleen eigen is, en haar karakterizeerend van alle andere Kerkgenootfchappen doet onderfcheiden zijn. En dit is voornaamelijk gelegen in die fchakel haarer Leer , waar door zij de verlosfing van zondaaren niet alleen toekent aan Gods ongehouden genade , zonder eenige verdiensten of waardig, heid in den zondaar ; maar voornaamelijk , zoo als zij die genade bcfchouwt, als zig niet alge. meen of even eens uitteftrekken tot alle menfehen , maar zoo als die bijzonder is, en zig alleen uitftrekt tot hen die in Christus tot zaligheid uitverkooren zijn. — Dit Systema van geopenbaarde Waarheden , 't welk de waare Gereformeerde Kerk aankleeft, en 't geen haar van alle andere Christen Genootfchappen in zoo verre karakterizeerend onderfcheidt, geloof ik te zijn de waare Heilleer van Christus en zijne Apostelen; die Apostolifche Leer, welke in alle eeuwen der Kerk, ook in die allerduisterfte tijden , welken men de ijzeren en looden eeuwen noemt, bij zommigen , fchoon weinigen, is bewaard gebleeven , en naderhand door Wicklef, Petrus Waldus , Luther , Kalvijn, en andere groote Mannen, ten tijde der gezegende Hervorming, zoo heerlijk het hoofd heeft opgeftooken , en doorgefcheenen ; welke vervolgens in een kort begrip omvat is, in de Geloofsbelijdenis, opgefteld door dien vroomen L 5 Mar-