is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17° Brieven en*

Martelaar Guido de Bres , en in dat overdierbaar kleinood , den Katechismus van den Pakz , vervaardigd , gelijk gij weet, op order van den vroomen Keurvorst Frederik III door die beroemde Mannen, Z. Ursinus, en C. Olevianus. Dc twee gemelde Gefchriften zijn door onze Nederlandfche Gereformeerde Kerk , als een kort begrip der geopenbaarde Heilleer , aangenoomen , en is vastgefleld , daar bij onveranderlijk te blijven , ten bewiize van overcenflemming , en tot eenen band van onderlinge vereeniging , waar door men belijdt en verklaart te gelooven , dat die Waarheden , in dat verband , in welk zij in die Opftellen of Geloofslcuzen begreepen zijn, de eenige cn volkoomen Heilleer zijn , welke God tot zaligheid van zondaaren in den Bijbel geopenbaard heeft. De reden, derhalven , om welke wij die Waarheden geloovcn en aannecmen , is geenzins — gelijk ons ten onregte , cn door zommigcn tegen hun beter weeten, wordt toegedigt — omdat ze in ons Systema gebragt zijn , maar omdat ze ais zoodaaiJg in den Bijbel geopenbaard zijn , en den toets der flrcngfte en naauwkeungfle Uitleghmde hebben doorgeftaan , en die daarom ook in den flriktiten zin uitleg kundige Waarheden moogen genoemd worden zoo als wij belijden, de waare zin en mcening van den Bijbel daar in begreepen te zijn Gij ziet dus, dat ais ik onderfcheid maak tusfehen den Bijbel, cn tusfehen de Openbaaring die in den Bijbel begreepen is, ik dan voornaamelijk

door