is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. ï?1

door dc Openbaaring verftaa , die onfeilbaare Waarheden, welken in ons Gereformeerd Kerkgenootfchap , als de eigenlijke leer des Bijbels zijn aangenoomen en vastgefleld , en hoofdzaakelijk haar opzigt hebben op de Leer van 's Menfehen diepe Ellende — den Weg van zijne Verlosfing — en die Dankbaarheid aan God , waar toe hem zijne Verlosfing vcrpligt en opleidt. In de fchakel van die Waarheden, kunnen nog moogen wij geen' nieuwen zin of uitleg dulden , zoo lang ons niet bondig en overtuigend aangetoond, en uit den Bijbel beweezen wordt, dat dc bij ons geadopteerde zin ftrijdig is , of niet ten vollen flrookende, met alle de regels eencr goede of waare Uitlegkunde. En gelijk dit tot nog toe niet gefchïed is , houde ik mij verzekerd , dat het ook nooit gefchicden zal, omdat de waarheid maar één, en onveranderlijk is. Voor het overige eerbiedigen wij den Bijbel, als een Gefchrift van Godlijke en onfeilbaare ingeeving, het welk, behalven de waarheden van ons Systema, zoo overvloedig zaakrijk is, dat het, tot aan den afloop der eeuwen , den fchranderflen onderzoeker eene overvloedige flof tot nafpooring en nieuwe ontdekking geeven zal. En in dien zin, moet en mag men veilig de onderfcheiding van fystematifche en uitlegkundige Waarheden tocflaan. Dan men vcrfchalkt, of, gelijk gij het wel hebt uitgedrukt, men verbijstert u en anderen, als men u daar door in de aankleeving van ons Systema tragt aan het wankelen te brengen. Adi-