is toegevoegd aan je favorieten.

De vriend van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196 DE VRIEND

des Vaderlands aan zal treffen , zonder hem op nieuw te vereeuwigen, en dien doorluchtigen naam tot een voorbeeld en prikkel tot groote daaden aan het opkomende gedacht, en tot een borstweering, daar al de fmaad en verguizing des ïrydi£ennagebuurs,alsde hollegolfflag op eenrotdeen, tegen afduit, voortedellen.

De Gefchiedenisfen des Aardbodems, die treurige registers van zwakheden , vooroordeelen , en misdaaden , behelzen s onder duizend vernaaien van belanglooze Vaderlandsliefde, die de menfchenvriend aanneemt en gelooft, maar voor wier bronnen en dryfveeren de kenner van *'t menschlyk hart liefderyk zyne oogen duit, twee voorbeelden, die de menfchelyke Natuur even zeer veradelen , als zy het naauwkeurigst onderzoek des Wysgeers veilig kunnen doordaan. Het eerde is dat van Lykurgus, den grooten Herdeller van Spana. Na aan zyn Vaderland zyne rust, zyn oog, zyn verdand, alle de vermogens zyner Ziel opgeofferd te hebben, zag hy het naauwlyks tot dien trap van grootheid en geluk geklommen , daar hy het toe brengen kon, of de Edelmoedige onttrekt zich gewillig aan alle de voordeden, die hy uit zynen moeilykenra nut tigen arbeid genieten kon, buiten diegeenen, die hem zyn eigen hart aanboodt. Hy verpligt door eenen onbreekbaaren Eed de Koningen en het Volk tot de getrouwe waarneming zyner wetten. Hy doet hen zweeren , dat zy generhande verandering in de regeering, welke hy had vastgedeld, zouden maaken, tot dat hy in zyn Vaderland zou zyn wedergekeerd. Eii flraks hierop maakt hy zich gewillig balling, hy verlaat Spana om het nooit weder te zien, dyt zyne dagen op het eiland Creta , en bezorgt dat men. terdond na zyn overlyden zyne asfche in zee werpt, op. dat, zo ten eenigen tyde zyne overblyflelen naar Spana overgevoerd wierden, zyne medeburgers zich niet van hunnen eed mogten ontflaagen oordeelen , als of hy er levend terug ware gekomen. Men ziet er , zegt hier Turpin te recht, het kenmerk van

ver-