is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRIEND

VAN

'T VADERLAND.

(N°. 29.)

— Ha nuga feria ducunt

In mala derifum. horatiüs.

myn heer*

JL~Iet volgende ftukje, oorfpronglyk in *t Engelsch opgefteld, en door my uit het fransch vertaald, zult gy mooglyk eene plaats in uwweekblad waardig keuren. Het bewyst niets tegen uwe ftelling, dat de deugd en het geluk altyd faamen gaan, maar alleen, dat eene al te fterke Eigenliefde ons aan vernedering blootftelt, en dat men den toon van de eerfte waereld kennen moet, indien men zonder befpotting in de eerfte waereld verkeren wil. Voor het overige fchynt er my het waare grappige in te heerfchen , en ik twyffele niet of het zal uwe Lezers even hartlyk doen lagehen, als het my gedaan heeft. Ik ben altyd enz.

4t 4*

Schoon er veele onfpoeden zyn, waaraan alle menfchen zonderonderfcheid bloot gefteld zyn,worden echter zommige foorten van intellectueele rampen bepaald aan de fchuldigen toegekend. De verfchillende ongemakken van ziekte en armoede , van droefheid en fmart, worden dikwerf van anderen afgeleid; maar de fchaamte en verlegenheid worden veronderfteld uit onszelven te ontftaan, en geene andere oorzaak te hebben,dan een gebrek aan voorzichtigheid, 'twelk zy ftrafFf fen.