is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heer—. 93

maakt. Er heerscht maar al teveel, bij veele Christenen, eene gefteldheid van geest, waar door zij, wanneer iemand eenen vuurigcn ijver, betoont voor Gods eer, en bekwaam gemaakt wordt om een getrouw getuigenis aan de Evangeliewaarheden te geeven; ja fchoon de Heer op eene bliikbaare wijze zijnen zegen geeft over zijnen arbeid- alles voorbij zien , en eene Leerreden verachten, welke zij over het geheel niet loochenen kunnen fchriftuurlijk te zijn, alleen omdat er een enkel gezegde in voorkoomt, ftrijdig met hun bezonder gevoelen. Het bedroeft mij , dat ik zulk eenen geest de overhand, zie neemen. Maar dit merk ik op, dat de Leeraars, die met dit euvel befmet zijn, fchoon in andere opzichten braave mannen, en goede Predikers, zelden zeer nuttig of zeer ijverig zijn; terwijl het gemecne Christenen doorgaands meer fmaak doet vinden in dorre gefchilpunten, of op zijn best, in het enkel letterlijk behandelen der Godgeleerde Waarheden , dan in bevindelijke en openhartige gefprekken, waar door men eikanderen verwarmt en fticht. Ik vinde reden om God te danken, dat Hij mij en mijn volk tot hier toe voor dit kwaad heeft bewaard; en zoo het ooit,onder ons inkroop, of zich verfpreidde, . dan zou ik gereed zijn om op onze vergaderingen te fchrijven: Icabod!

Ik raade u derhalven, u naauw te houden aan den Bijbel, en aan het gebed; breng uwe bezwaaren voor den Heere, en lmeek Hem, u

een