is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eervitaardisen Heer ijjfa

weet, dat hij ons ligtlijk kan fchudden, wanneef wij . aan ons zelven gclaaten zijn. Doch wij. hebben eenen Herder, eenen B e wa a r d e r , die nooit fluimert noch flaapt. • Wanneer Hij toelaat dat wij gekweld worden , is het vóór ona beste. Hij is nabij , om alle orize lotgevallen te beftuuren, rte maatigen, en te heiligen. H$ heeft voor ons gebeden , dat ons geloof niefe ophoude, en Hij heeft beloofd, zijne vrees irt onze harten te onderhouden, opdat wij niet van Hem afwijken. Zijn wij geneigd tot dwaalen, Hij roept ons terug; wanneer wij zeggen: onze voeten wankelen , dan onderfteuht ons zijne Goedertierenheid ; wanneer wij gfewond zijn, geneest Hij ons; wanneer Wij'gereed zijn te bezwijken , dan maakt Hij ons leevendig; Gods Volk moet zich verzekerd houden, vijanden te zullen ontmoeten ; maar allermeest' de Leeraars. De Satan draagt hun een' dubbelen wrok; de weereld let op hun hinken; en de Heer laat het toe, dat zij verzocht worden, om hen nedrig te houden, om hun een' medelijdend hart met anderen te doen verkrijgen, en hen in ftaat te Hellen , om uit eigene onderbinding , aan anderen die verzocht zijn, raad en hulp toetedienen , en hen te vertroosten door de vertroostingen waar mede zij zelven van God vertroost zijn geworden. Maar de Overste Leidsman onzer Zaligheid is met ons; zijn oog flaat ons gade; zijn eeuwige arm is onze ftut — in zijnen Naam moogen we derhalven gemoedigd heen gaan , de baani:r op-

ftee-