is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

648 Brieven en

Onze Heiland , de weereld zullende verlaaten alwaar Hij door zijne lievelingen en aanhangers' ook uit hunne tijdlijke bezittingen , de vrugten hunner liefde had genooten , zegt, nu hcenen gaande : Ik laat u de armen in mijne plaats, volhardt dus in uwe liefdcbetooning aan mij — niet in eigen perzoon , want ik zal daar boven verheven zijn , en dus daar van geen voorwerp meer weezen — maar door weldaadigheid en onderftand aan de behoeftigen , in die zelfde gezindheid uwes harten , als of gij , door zulks aan hun te bewijzen , aan mij in eigen perzoon weldeedt; immers, ik zal het daar voor houden en aanzien , derwijze , dat, hoe gering of min kostbaar gij naar uw vermogen geeft , gij nog. tans uwen loon geenzins zult verliezen (r) En hoe nadrukkelijk zijn geliefde Apostel dit voorftelt, als eene onfeilbaar beflisfende proeve van de opregtheid onzer liefde tot God, kunt gij bij hem zien en nadenken. 1 Joan. IV: 20. Immers , dat in een hart, dat door gierigheid beheerscht worgt, de liefde Gods niet woonen kan , vindt gij hier ten klaarften betoogd en uitgemaakt. Wilde ik dus voortgaan; waar zou ik een' eindpaal vinden ? Ik zal daarom hier het zeil mhaalen , en het overige aan uw geoeffend nadenken beveelen.

Philalethes. Ik dank u, waardfte Vriend. Het geen gij overig laat, zal, na zulk eene klaare en gelei-

CO Matth. X: 49. de"