is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken, betreffende de vergadering der gecommitteerden, uit de [...] hervormde gemeenten, tot de sijnoden van Zuid- en Noordholland behoorende, tot instandhouding [...] van den openbaaren hervormden godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

ren en Hoogleeranren betaald werden, zijn de eigendommen der Gemeenten.

In beide gevallen komt het recht, om, met uitfluitinge van alle anderen, van die Goederen tot inflandhauding van den Godsdienst bij continuatie gebruik te maaken, aan de Gemeenten toe: en dit is juist het geen door de Vertoners door eigendomsrecht op de bewuste Goederen, is bedoeld geworden.

In beide gevallen komt de geheele questie alleen op dit punt neder; heeft eene Natie de bevoegdheid, om zig aan de bekostiging van den Nationaalen Godsdienst geheel te onttrekken, ja de Fondfen en Goederen, welke daar toe, eeuwen lang, zijn gefchikt geweest, zonder behoorlijke vergoedinge tot andere eindens'tedestineeren?—En dit zal men moeite hebben , om uit de leere van de Graat te bewijzen.

4°. Kan dus (en dit is eene laatste aanmerking) het Sijsthema der Reqq: noch uit het Roomfche recht, noch uit de leere van de Groot worden bewezen; nog erger is heter mede gefield, als men het aan de Staatsregeling toeut, als welke de Kerken, Kerkelijke Goederen en de Geestelij kt Goederen bij de 6, 5 en 4 Add. Artikelen in zulke peremtoire bewoordingen , als bijzondere eigendommen befchouwd, en als zaaken, op welke althands niet kan worden ge» appliceerd de tegengeworpe Wet, quod nwlius estt id ut alicujus fiat, nulla ohligatio valet efficere, dat men zig niet genoeg kan verwonderen, hoe de Reqq-, welke voorgeeven zoo zeer voor de Staatsregeling te ijveren,