is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. July.

zot menige VilTchen in verfmoort wort, om daar inne te remediëren.

TTem om deefe voirfz Dachuaert hebben Heer ■■■ Philippus Cófter ende Jacob Heynricx van Delft verthoont, dat zy maniere wee ten, dat alle Brouwers, Soutfieders, Verwers , ende alle die Ketelen fetten, fullen mogen ftoken mit een derdendeel min Turfs of Berninge, dan zy tot hier toe gedaen hebben, 't welck zy prefenteren te brengen in experientie . zoe ver-: de men hemlieden van elcke Ketele ofte Panné geue wille een redelicken taux t'elcker broute refpective by den geene die hem mit defer trial niere fullen willen behelpen, tot lukken jaeren toe , fukx dat hy daer ekx een Mans' ryckdom tot redelicke wyfe af profyteren mogen. Ende alzoe die Panneluyden van Zeelant hier grotelicken mede geprofiteert fouden zyn, zoe es my geiaft hiervan mit hemlieden te fpreken , ende de voirfz Gedeputeerden hebben oick laft angenomen om dit te raporteren , ende ter nafter dachuaert antwoirt in te brengen, om mitten voirfz Voirftelders te conuenieren, ende ten felucn tyde fal ick raportereri wat my van Zeelant es wederuaeren.

TTem myn Heeren die Gedeputeerden voirfz, ende myn Heere van Affendelft van den Ecdel en wegen , hebben my geconfenteert t'ontfangen van Claes Cobel Rentmeefter twee hondert Rinf guldens van een half jaer weddens my in Meye verl'cheenen, endenoch twee hondert guldens op rekeninge van'myn reyfe

en-