is toegevoegd aan je favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c ioi ;

voirts doen feggen dat de groote Steden geordonneert hebben, wake ende toeficht ouer hen feluen , maer of die nyet zoe groot en ware alft wel wefen mochte, waren te vreden dal myn Heer of Cafter quamen vifiteren, wes hy bad ordineerden wilden gaerne achteruolgen, Als van de cleyne Steden , en hadden de voirfz geenen laft om breeder tot heurder laftinge te fpreken, maer by procuratie feyden die van Dordrecht, dat Worcum, Louuefteyn, Heuclom, Afperen ende Leerdam wel bad voirfien mochten wefen, Haerlem, Amfterdam feyden van 't Huys te Muyden ende andere Vlecken dat quaheken bewaert waeren, daer af zy mitten cleyne Steden ouer heur Quartier heur dachten ftellen foiiden by gefcrifte. Delft ende andere feyden, dat men toe wilde hen op Goedereede ende Briele, &c. Myn Heere heeft gelaft dat elck fyn gebreften foude ftellen by Gefcrifte, ende op deefe fake peynfen rot des anderendaedis,

JTemden 19. Nouembris voirfz, hebbenend ge Steden geftelt by gefcrifte de prouifie noot weefende , ende verclaert de cranexfte Plaetfen die men foude mogen innemen Ende myn Heere heeft gelaft de Heere van Caftre die Gefcriften te communiceren mitten Steden ende nogh meer andere die de Heere van Caf! tre kennelick zyn, daer Meefter Leonart Secretaris een Coyer af gemaecl: heeft gehadtvan Quartiere tot Quortiere. Ende alzoe myn Heere onledich was. in den Raedt, heeft den Steden gelaft te vertoeuen.dien dach, om des'anderendaechs te maken een affcheyt.

G 3 Op

* i5?7.

i ij.Novcm-' bris.

ig.Novem* bris.