is toegevoegd aan je favorieten.

Rechten van den mensch, of De aanval van den heer Burke op de Fransche omwenteling beantwoord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü S li MENSCH. 99

Wie dan zijc gij ijdel (lof en asfche! welke naam gij ook draagen moogc, 't zij van Koning, Bisfchop, Kerk of Staar, Parlement of eenig ander ding, die uwe nietsbeduidenheid wilt doen gelden tusfehen de ziel des Menfchen en zijnen Maaker? Let op uwe eigene belangen. Als hij niet gelooft hetgene gij gelooft, is het een bewijs, dat ook gij niet gelooft 't gene hij gelooft, en daar is geen aardfche magt, die tusfehen u kan beflisfen.

Met opzicht tot hetgene men benaamingen van Godsdienften genoemd heeft; als men iedereen laat oordeelen over zijn* eigen Gods* dienst, dan beftaat 'er geen een, welke men eenen verkeerden Godsdienst zou kunnen noemen; maar als de een over des anderen Godsdienst oordeel vellen moet, dan beftaat 'er geen een, welken men den naam van den waaren Godsdienst zoude kunnen geeven; en dienvolgens zouden zij dan altezamen of recht of verkeerd zijn. Maar met opzicht tot den Godsdienst zelve, zonder op naamen achttegeeven; als men die alleen befchouwt in de betrekking tusfehen het ganfche menschdom en het Goddelijk voorwerp van alle aanbiddi g, zoo kan men dezelve niet anders bepaalen, dan te zijn die daad, waardoor de Mensch aan zijnen Maaker de vruchten van zijn hart ofert; en fchoon deze vruchten, even als die der aarde, van elkander mogen verfchillen, zoo worden zij niettemin, alle zonder onderfcheid-, als een Gode behaaglijke offerhande aangenomen. Ga Een