is toegevoegd aan je favorieten.

Rechten van den mensch, of De aanval van den heer Burke op de Fransche omwenteling beantwoord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOO RECHTEN DE»

Een Bisfchop van Durham of een Bisfchop van Winchester, of een Aartsbisfchop, die zig zeiven den rang geeft boven de Hertogen, zal geen tiende fchoof van tarwe weigeren omdat het geen hooijmijt is; of geen hooijmijt omdat het geen tarwefchoof is; of geen bigge, omdat het geen van beiden is: en deze zelfde perfoonen, onder de gedaante van eene gevestigde Kerk, willen hunnen Maaker niet toeftaan, dat hij de verfchillende tienden van der menfchen Godsdienstoeffeningen aanneeme.

Een van de onafgebrokene Cboorzangen van de Heer Burke's boek is „Kerk en Staat:" hij bedoelt hiermede geene bijzondere Kerk of geenen bijzonderen Staat, maar de eene of andere Kerk en Staat in 't gemeen; en hij gebruikt die term als een algemeene figuur om de Staatkundige leerftelling, van altijd de Kerk met den Staat in ieder land te vereenigen, voortehouden, terwijl hij de Nationaale Vergadering berispt, dat zij dit in

Vrankrijk niet gedaan heeft. Laat ons

eens eenige weinige gedachten aan dit onderwerp befteeden.

Alle Godsdienften zijn in hunnen aart zachtmoedig en goedertieren; en ftaan in verband met de beginfels der zedelijkheid. Zij konden bij hunnen aanvang nimmer naarvolgers gemaakt hebben, als hunne belijdenis iets ondeugends of wreeds, of vervolgzucht en zedeloosheid in zig behelst had. Zij namen hun begin even als alle andere dingen, en maakten