is toegevoegd aan uw favorieten.

Oordeelkundige bybelverklaring. Of, De eere en waarheid der godlyke openbaringe van het Oude en Nieuwe Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelingen der Apofteien. Hoofdfr. XXX.

\ ook in de Schriften der Propheeten begreepen, vet| geleek. Hiermede hield hy zich van den vroegen i morgen af tot den laaten avond toe bezig: juift i niet in eeneaaneengefchakeldeReedevoering,maar

nogthans in geftaadig voortgezette gefprekken,en 1 beantwoording der tegenwerpingen, daarin door ide Jooden geopperd. Al vond nu ook dit zyn

voorftel by fommigen zyner Toehoorderen byval: ;zo bleeven nogthans ook veele anderen ongeloovig. L Dewyl zy nu zo oneenig waren , dat zy : zelfs onder elkander begonden te twiften ; zag

Paulus zich genoodzaakt, hen te laaten gaan , i en voerde hun alleen nog ten befluite een eenige ; zeer bedenklyke uitfpraak te gemoet. Zeer gepaft, ;zeide hy, is dat geen, 'tweJk de Heilige Geeft i reeds eertyds door den Propheet Jefajas (a) tot lonze Vaderen gezegd heeft. Gaa heen tot dit volk, i en fpreekt tot hen: met de ooren zult gy het hoo| ren, maar niet verftaan, en met ziende oogen zult i gy zonder recht inzigt blyven. Want het hart van l dit volk is zo ongevoelig, als of het met vet over! toogen was: hunne ooren zyn harthoorende, en

hunne oogen half geflooten. En daarvandaan komt .het, dat zy niets met hunne eigene oogen zien, t niets met hunne ooren verneemen, een onverftankóig hart behouden, en duszelvendefchuld daarvan Ihebben, dat zy zich noch bekeeren, noch voor hmyne hulp vatbaar kunnen zyn (ad). Ik kan het (derhalve voor u niet verbergen, dat de heilzaame 1 leer, welke gy zo zeer veracht, thans den Heideinen zal aangebooden, en voorgefteld, en ook aan

hun

(o) Jes. VI: o.

(aa) Da: deeze voorzegging op de verblinding des Joodfchen volks na de aankomft van den Mesfias doele, iis reeds hiervooren in het tweede Deel, Hoofdft. VI. Ij. 93* en volgende, omftandig beweezen.