is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerp van constitutie voor het Bataafsche volk, door de Nationale Vergadering [...] aan het zelve volk voorgedragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

ftiptelyk voldoen aan de voorwaarden van de beftedin* gen, door haar of haare Gequaliliceerden gedaan.

481. Geen van dc Leden der Kamer, de Thefauriergeneraal of Secretaris, zullen mogen deden, direct of indirect , in. eenige levcrancien of aannemingen , ten behoeve van het gemeene Land, noch in eenige verpachtingen van eenige goederen , rechten of middelen van den Lande • ook zullen zy niet mogen koopen , of by andere titulen overnemen of beiccnen Ordonnantiën, ten laste der Republiek geflagcn,of in zodanigen koop overneming, of belecningen op eenigerlei wy/e participeeren; en zal in den eed voor de Leden van de Kamer, den Thefaurier-generaal en Secretaris, deze verpligtine uitdrukkelyk worden ingevoegd. °

482. De aanfreiling van de Nationale Ontvangers en verdere financiëele Ambtenaaren flaat aan de Kamer; doch zyn geene andere verkiesbaar, dan die de twee iaattte jaaren zyn woonachtig geweest in dat Departement , binnen het welk zy hunne bediening zullen uitoefenen.'

483. De aanfreiling van de Nationale Ontvangers zal des niettemin onderworpen zyn aan de goedkeuring van de Kamer der Oudften. 0

484. De Kamer zal zorgen, dat alle Ontvangers en Comptabelen cautie Hellen, en de cautien , wefke zy, volgends hunne Inflructien, moeren Hellen, niet alleen voor het aanvaarden hunner functien préfleeren, maar ook, voor zo verre die Inflructien eene perfoneele' cautie zouden mogen vorderen, de justificatie daar van alle drie jaaren vernieuwen.

405. De Leden dezer Kamer zullen zich op gcenerhande wyze, direct of indirect, in de voorfchreven cautien inlaten.

486. De Kamer zal tot geene Ontvangers of andere beambten aanflellen Burgers, welke aan de Leden van de Kamer tot in den derden graad van bloedverwantichap ot zvvagerfchap bcflaan.

487. Zy