is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa [Mey 1770] REIZE RONDOM

getekend, maar niet zoo menigvuldig, en haar rug was gevlekt met drie bruine vlekken , die een zonderling voorkoomen hadden. Het volk, dat met de floep uit geweest was om te peilen, berichtte dat zij op een eiland, daar wij twee vuuren gezien hadden, verfcheiden inwooneren hadden befpeurd, die hun toeriepen en zeer verlangende fcheenen dat zij zouden landen. In den avond liep de wind O. N, O., dat ons gelegenheid gaf om drie of vier Engelfche mijlen langs denzelfden weg, dien wij gekoomen waren, terug te keeren, waarna de wind naar het zuiden liep en ons weder noodzaakte in zes vademen ten anker te koomen,

Des morgens ten vijf uuren zond ik den ituurman uit om naar eenen doorgang tusfchen de twee eilanden te zoeken, terwijl wij met het fchip onder zeil gongen, en, zoo dra het licht was, volgden wij de floep, die fein deed dat 'er een doortocht gevonden was. Zoo dra wij weder in diep water kwamen, zeilden wij noordwaarts, gelijk het land lag; wij peilden van negen tot vijftien vademen en hadden nog enige kleine eilanden naar buiten van ons. Op den middag waren wij omtrent twee mijlen van het groot land en, volgens onze waarneeming, op 22° 53' Zuider Breedte. De noordlijkfte land-punt die in het gezigt was,lag nu tien Engelfche mijlen in het N, N. W» van ons. Ik gaf deeze punt den naam van