is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven betreffende de beoefening der godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i?4 )

wel by het gewigtigfte gedeelte van de verklaaring, de plaatzen van de Arabifche Dichters verminkt, heeft uitgegeven) Reimarus, wiens) korte bydrage al het gefchryf van zynen Schryver, Hofmann, overtreft, zyn Reiske , de nieuwe aanmerkingen van MiCHAëLis, Ekkermanns, in oude tyden Kortum Hoogduitfche Vertaling en Ophelderingen, Doederleins aanmerkingen op Grotius enz. nuttige bydragen om het te verftaan. De natuurlyke Gefchiedenisfen deszelvcn heeft Scheuchzer jin een byzonder Eoek opgehelderd; en meer dan alles helderen hier op het lezen van Arabifche Dichters en de natuurlyke Gefchiedenisfen van Egypten, Abyffiniën, Arabiën. Waar Job geleefd heeft? en in welke taal dit Boek oorfpronkJykis opgefteld? zal eeuwig een Raadzel blyvtn; genoeg is het, her is eene Hemelhooge naklank van de eerfte tyden der wereld, der eenvoudige, onfchuldige, in haaren rykdom arme, natuurlyke wysheid der Vaderen en Patriarchen. Eene goede Vertaling heeft dit Boek niet gehad, en kan het niet hebben in onze tegenwoordige taaien; vooral in. Verfen. Rubens Vertaling is zwak, en Ekkermanns Jamben op de meeste plaatzen tegen den Tekst, hoezeer ik zynen vlyt waardeer. De Hemel moet eenen byzonderen mensch daar toe uitrusten, die ons den zin van het Boek alleen van verre geeft; anders blyft tot hier toe altyd nog Luther de held der Bybelvertaling, en (in weerwil van alle kwalyk geflaagde plaatzen) inzonderheid