is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der algemeene geschiedenis van de agtste tot de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IlS Hedendaagsche les IE

de wroeging te verdooyen;. welke de betrachting der • wezenlijke' plichten van de zedekunde, verwaarloosde en .een' hoop ijdele plechtigheden in derzelver plaats ftelde; welke de waarheid verzwakte en alle goede grondbeginzels krachteloos maakte. Uit deze onzuivere bron vloeiden alle die kwalen, onder welken de hedendaagfche .volken zoo lang gedrukt wierden, en van welke zommigen zich nog niet hebben ontdaan. Onkunde bragt valfche godsdienstigheid voort: gierigheid, muggezifterij en roof namen toe en veroorzaakten zedenbederf. Onverdraagzaamheid en, dwecperij paarden zich te famen en overftelpten Europa met verwarring en ramp. Millioenen menfchelijke flachtöfTers wierden in den naam van den God des vredes van 't leven beroofd; en-eene magt, die zich zelve geestelijk noemde, zag men throonen omwerpen, de onderdanen wapenen tegen hunne vorsten en veelvuldige beroeringen verwekken in de maatfehappij. Laten wij den draad dier rampfpoeden volgen. Zulks valt wel 1'mertelijk voor een hart dat eenige menfchelijkheid bezit ; maar de eerbied voor de waarheid legt ons dien taak op. De menfehen behooren de misbruiken te kennen, van welken een verkeerd begrepen godsdienst oorzaak is geweest en nog zijn kan. De vorige akelige tooneelen zullen, zoo ik hoop, nimmer hernieuwt worden; zij zouden evenwel nogmaals konnen plaats hebben. De geest van onverdraagzaamheid en dwee-