is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?2

ALGEMEENE

tydJIpk lR £ezor>den morden. 3) De rest van de dpeuk, troepen des Hertogs van cumberland zulJen ten deele te Stade in bezetting blyven, alwaar zy, binnen deeze perken bepaald, zo weinig vyandelykheden pleegen , als dezelven van de Faanfchen te vreezen hebben zullen, ten deele ook aan de overzyde der Elve hun verblyf houden. Daartegen blyven de Franfchen troepen in het bezit van de Hertogdommen Bremen en ver den, tot dat de zaaken hunner Souvereinen van wederzyde zullen vereffend zyn. 4) De Graaf van lynar neemt aan, om de guarantie van zynen Meester, den Koning van Denemarken, ter naarkoming van dit verdrag, te bewerken.

De verëenigde Armée was nu wel behouden ; maar de Pruisfifche landen moesten geweldig veel Jyden door den Hertog van richelieu, die de Vesting Regenfiein en het ganfche land van Halberftad overheerde, en de verëenigde Ryks- en FranJche Armée met een groot getal troepen onder het bevél van den Hertog van broglio verfterkte. Hoewel hy anderszins op een ongehoorde wyze werkeloos bleef, drukte hy evenwel de Pruisfifche en Hannoverfche landen door zwaare leveringen van koorn, door groote brandfchattingen en verbaazende fommen, die hy zich voor gelei-brieven liet betaalen, zonder immer het land tegen de verfoeyelykfte roveryën te befchermen. Eindelyk werd hy door koude en gebrek aan levensmiddelen genoodzaakt , om de winter-kwartieren te

zoe-