is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?4

ALGEMEENE

tvJL f mmften in deezen veldtogt, niets onderneemen kon. Nadat hy de benden onder de bevelen van den Veld-Maarfchalk keith en van Hertog ferdinand met zyn leger had verëenigd , was zyne Armée Den, We wat over 22,000 man fterk. Met deeze v.n Magt- ondernam hy eenen vyand van meer dan 50,000 man aan te tasten. Hy trok hem tegemoet, en floeg zyn leger neder by Rosbach. De vyand zag af van het voor. neemei?, om de Jandftreek langs de Saaie te verdedigen, verliet Merfeburg, en trok Den |& zyn geheele magt by Mucheln byëen. De Znli Ko"ing onderzocht den ftand des vyands, en beiloot hem den volgenden morren aan te tasten. Doch daarna ontdekt hebbende , dat de vyand den voorigen nacht van ftand veranderd was en daardoor te fterk fcheen, om iets met vrucht tegen denzelven te kunnen onderneemen, liet hy zyne Armée wederom, aftrekken , en zyne legerplaats met den linken vleugel aan Rosbach, met den rechten aan Bedra neemen.

Het gedrag van de Generaals der verëenigde Ryks- en Franfche Armée verfchilde ten ecnemaal van dat, 't welk zy in den geheelen veldtogt hadden gehouden. De ondervinding had hen geleerd , dat de Koning, in plaats van hen te ontwyken , niets yveriger wenschte, dan eens handgemeen met hen te worden ; en altoos hadden zy het gevecht gemyd. Thans kwam het hen eenflags in het hoofd, om hem aan te tasten in een landftreek, alwaar hy alle de konstgreepen der legcrkunde

kon