is toegevoegd aan je favorieten.

Dronkemans praatje, uit de Snaakenburgsche courant, elk spreekt na zyn verstand. Voys: vreede best

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0RONKEMANS PRAATJE;

Uit de Snaakenburgfche Courant, Elk lpreekt na zyn Verftand.

yoys: Vreede Beft.

\¥7 T*

\ w Y zaten vrolyk by malkaar, \ Op den eerften dag van 't Jaar, f' Te redeneeren uit de Courant, * Met een Glaasje in de hand, E Kees en Jaap met zyn Ceufyn,

Waren dronken van de Wyn,

Doe fprak den Boer, rVreeftgeen rumoer,

lk leg op de loer, fVrankryk zal den Keyzer jagen. <Na zyn moer.

2.

Ik hoor de Staaten van ons Land, [Hebben Spanjen op de hand, 't Zal met den Keyzer zoo niet gaan, Al komt hy hier op aan, iZoo wy met eenparigheid, rMet malkaar gaan ren ftryd, Houd goede moet, Valt God te Voet, Na 't zuur komt zoet, Men zal hem verjaagen, Dat hem zugten doet.

[ Den Keyzer wilt verftaan,

Verzogt den Pruys om door te gaan,

'Óm te trekken na Holland,

Zoo ons vermeld de Courant,

Den Koning die fprak met een vlug,

Niet daar door maar blyft te rug,

Zyt gy een Held,

[Wilt met geweld,

3Hebben uw zin,

]k verzoek Keyzer Jofeph,

Trekt niet Holland in.

Den Keyzer fchreef aan den Pruys,"

Zou ik blyven in myn huys,

Het waar voor my een groote fchand,

Door Vlaanderen en Braband,

Ik v?il het eens probeeren gaan,

Myn Armée is welgelaan,

Om gaan ten ftryd;

Al op zyn tyd, Wy zyn verblyd, Jk zal het verwinnea, Met een Migheid.

Ha ha fprak Keef den Boer , De Leeuw ligt al op zya loer , Wy excerceeren al pront, Als een Krygsinan voor 't front, Hier op zoo fprak ons Jaap, Hy durft niet ik ben een Aap, Komt hy hier, Voor ons plaifier, Braaf Wyn en Bier, Men zal zyn Volk kleeden, Na de nieuwfle Zwier.

6.

's Avonds in de Kroeg by 't uur, Daar vondt ik Louw met Kreelis Buur j Die Leesde daar in de Courant, Jk hoorde met verftant, den Keizer die fchreef met fatfoea» 't Is om Holland niet te doen» daar op fprak Griet, Met Klaas en Piet. Vrye voor u ziet, , Keizer u zoete woorden > die en agt jJs niet./