is toegevoegd aan je favorieten.

Anti- en -ana. Vervat in een brief van provisioneele dankzegging.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaarne voor zo een Tolerant zoudt willen te boek flellen, als gij voor een blinde Intolerant geboekt zijt! Misfchien geefc het bijgebragte aan U gelegenheid en ftofFe tot verder naadenken. En wat de plaats betreft, die Gij Mijn 0~>m onder ie Toleranten aanwijst; zo heeft hij mij gelast, om er uit zijn Naam voor te bedanken om dat zij hem niet toekomt. — Zo ik nltcmets vergeten mogte, met Woorden zo aan het tijtelblad van deezen brief te voldoen, als ik er door Middel van zaaken en Waarheden aan voldaan heb, en verder voldoen zal, en Gij dan van mijne dankbaarheid nog niet content mogt zijn ; zo geef ik U permis/u bij provife één van de Agterpooten van het PrijsKalf pag: 172. nog daarenboven voor u te laaten afhakken. Mij dunkt Gij hebt u door Uwe Bigrapbie zo uit- en afgefloofd, dat gij wel eene kleene Verfnapering 'er voor diend te hebben.

Gij ziet Mijn Heer, dat ik genereus cn een Vriend van de Maxime der gerechtigheid ben.' Wie wat verdiend, moet wat hebben. En ik twijffele er ook geen oogenblik aan, of Gij zult mij , op uwe wijze en naar uwen fmaak, mijn' loon ook wel trachten te geven, dien ik door het fchrijven van deezen brief verdiene. Althans ik hoope dat gij mij ook zo beroemt als mijn Oom, zult maaken! om u arfoetkefiêrrs nog beruchter te doen zijn. 't Is waar mijn Oom had wel wat verdiend! Want alle harten bij u zeiven ! Mijn Oom

had zich en andtien voor Reckcning van uwe en van

uwer