is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN.

239

TWEE EN VYFTIGSTE AFDEELING.

Gods Heerlykheid word aan den Pelgrim, geopenbaart.

Op een heerlyken Throon,zat den Heere Zcbaoth, Van Hem ging een Heerlyke en fchittcrcnde Glans uit, die zich verfpreide van het eene Einde des Hemels tot het andere. De Vloeren waaren als Christal, Smaragden en Saphieren: den Throon als Jaspis en een fchoonen Boog rondom dezelve. Duizendmaal duizend dienden Hem, en tien duizend maal tien duizend ftonden voor Hem, zy riepen elkanderen toe: Heilig! Heilig! Heilig! is God! alle de Hemelen en ook de Aarde is vol van zyne Heerlykheid! — — Ook waaren en vielen voor den Throon neder vier en twintig Ouderlingen, zy wierpen hunne Kroonen aan de Voeten van Hem, die leeft van Eeuwigheid tot Eeuwigheid, en Zongen: Heere Gy zyt waardig te ontfangen, de Heerlykheid, de Eere en de Kracht, want Gy hebt alles Gefchaapen en voortgebracht, om u Zelfswillej is het aanweuzig, en is het gefchaapen.

Nog