is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 243

Hooggelooft zy uwen Naam, Heere myn God, ö Aanbiddenswaardigfte! De Engelen en alle dc Heiligen roemen uwe Heerlykheid; want gy zyt groot van Magt; uwe Wysheid is ondoorgrondelyk en onnafpeurlyk. Ik zal ü loven Heere, en Uwen Naam Lofzangen zingen, zoo lange ik ben. Want Gy hebt my verheugd en myn Mond vervult met. Vrolykheid. Gy hebt my uit de fnellen Stroom der Ydelheid gerukt en myn Voet in Zekerheid gefteld. Ik was van u afgefcheiden en verwydert; maar gy zyt in ontferming tot my gekomen. Ik hebbe gcdwaalt, doch gy hebt my op den rechten weg geleid. Ik was van U afgeweeken; maar gy hebt u tot my, en my tot U gewend. Ik was tot de Dcure der Helle genaaderd; maar gy fcheurde my te rugge, en bracht my aan de Poorte des Hemels. Looft uwen Heere ó myn Ziele, en al wat binnen in my is, zynen Heiligen Naam. Wee! de onbezonne Zielen die van U afwyken, en eene Ruste hoopen te vinden, welke buiten U in den Hemel en op de Aarde, vruchteloos gezocht word. Den Hemel en de Aarde zyn de Uwen, zy zyn goed, fchoon en aanlokkelyk, dewyl zy de Uwen zyn. Maar oneindig fchoonder en aanlokkelyker zyt gy, haaren Werkmeester. Niet de Wereld; maar gy alleen kunt de Ziel verzadigen : In U alleen is alle Volheid, en alle waare Zielsruste. Helaas! het fmert my dat ik U zoo laat gekend en Uwe liefde gewonne hebbe, ó eeuwige Schoonheid ! Ach! dat myn Hart, geheel met U vervult mocht werden! Verberg u van Q 2 my