is toegevoegd aan uw favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roS twaalfde leerreden.

verlochenden, zy weêrfpraken dien geest die in hunne harten gewerkt hadt.

Ziet daar, van zo veel aanbelang was de Doop ten tyde der Eerfte Christenen; zo dienstig was hy em hen tegen al het lyden, de vervolgingen daar zy als Christenen in zouden komen, te verfterken. Ik kan my niet herinneren, fe* men den Doop nog m dat licht befchouwt heeft; my echter komt het ïo voor.

Nu zal ik met u fpreken over de Heilige plegtigheid des Avondmaals. Als ik aandagtig naga wat paüius ons hier omtrend zegt, kan ik niet anders tien dan het oogmerk van jezus is eenvoudig dit geweest: „ Dat de Christenen van tyd tot tyd aan „ zyn lyden en fterven , met opzicht tot hun eeuwig ge„ luk, godsdienstig zouden gedenken": Dit, zegt christus, by de breking des Broods, dit is myn lichaam d,t voor u gebroken wordt; neemt, en eet dit brood tot myner Gedagtenis. Dit is myn Bloed, het Bloed des Nieuwen Verbonds dat voor veelen vergooien wordt; drinkt ëlen daar van, dat doende my ter Gedagtcnis. paulus ïegt: verkondigende den dood des Heenn tot dat hy komt. Het zal u zo veel niet als my,myne Vrienden, kunne» verwonderen, dat men in deeze woorden ook al verborgenheden gezogt heeft. Maar ik fpreek tot eenvoudigen, en zal u des met zulke zaken niet ophouden wyl zy vooru niet nodig zyn kunnen. Houdt gy Avondmaal ter gedagtenis van c h r i s t u s. Hy is die groote, die aanbidlyke perfoon die in de Waereld gekomen is, om ons op deallervolkomenfte wys in tyd en eeuwigheid gelukkig te maken : Hy heeft «den wil zyns Hemelfchen Vaders aan ons gelcert;

en,