is toegevoegd aan uw favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIO TWAALFDE LEERREDE ft»

gy de verlichting uws verftands, met opzicht tot zynen dienst, ook de verbetering van uw hart, ken» baar door uwen eerlyken wandel, aan zyne komst in de Waereld moet dank weten 3 dat gy de vergeving uwer zonden , en eene nimmer eindigende zaligheid aan hem verpligt zyt: Gy denkt des ook aan jezus als aan uwen Heer, uwen Wetgever, uwen Zaligmaker. Gy verklaart u, door de viering deezer plegtigheid , op nieuw voor zynen Discipel; gy belydt openlyk uwe gemecnfchap met c h r i s r u s, en met hen die zynen Godsdienst omhelzen.

Van zulk een uitgeftrekt nut is de initelling des Heiligen Avondmaals. Behoeft men nu nog te vragen, om wat reden heeft jezus het Avondmaal ïngeltelt ?

Wy hebben geen volftrekt bevel, hoe dikwyls wy dit Feest moeten vieren. De eerfte Christenen gebruikten het Avondmaal dagelyks, of ten minften zo dikwyls als de omftandigheden het maar eenigzins gedoogden. En het is my onbekent om wat reden dat er by verre de meeste Protestantfche Christenen maar zeer weinig reizen in het jaar Avondmaal gehouden wordt: Inzonderheid in zulke Gemeentens, daar men zeer dikwyls fraaije Redenvoeringen kan hooren; doch niet altyd dat men in eene Christelyke kerk is! Dan , ik meen dat het hier de plaats niet is om er meer van te zeggen.

Gy, myne Toehoorders, die gelooft dat gy uwe jonge kinderen moet laaten doopen , op dat zy der kerk ingelyft worden, ik bid u, bedenkt ernstig * dat gy eene Godsdienstige daad verricht! Bedenkt, dat gy daar fpreekt tot Hem die uw hart kent en zal

OOI'