is toegevoegd aan je favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOP EN AVONDMAAL UI

oordeelen over de goede of kwaade gefteltheid van dat hart. Bedenkt, dat gy u aan de grootfte valschheid en trouwloosheid fchuldig maakt, zo gy daar iets belydt, of belooft, waar van gy niets gelooft, waar van gy niets meent naar te komen. Bedenkt, dat gy naar het oogmerk des Leeraars die u vraagt moet antwoorden, dat hy het u duidelyk vraagt; en dat, zo gy hem niet begrypt, gy hem dan niets moogt beloven. Voedt uwe kinderen zo op, dat men wel zien kan hoe godsdienstig uw oogmerk was toen gy die aan hunnen god opdroegt, en in de kerk van christus inwydde. Zegt hen dat zy, en tot wat einde dat zy gedoopt zyn; brengt hen hunne verpligting onder het oog, om te beantwoorden aan uwe zorg voor hunne eeuwige zaligheid ; als dan laat gy den Doop aan uw Kind met een godsdienstig oogmerk verrichten.

En gy, myne Vrienden, die van oordeel zyt dat men nu, even zo wèl als in de eerfte Christenkerk, moet gedoopt worden, na dat men beleden heeft dat jezus is de christus; vertrouwt niet dat die Doop u zal behouden, indien gy niet zo keft, en altoos poogt te leven, als het hen betaamt die tot den Dienst der Genade en Zaligheid geroepen zyn. Zo gy met de vereischte zielsaandoening den Doop ontfangen hebt, dan is dat zeker eene der ernstigftc voorvallen in uw geheele leven, en moet u dit ten fterkften verbinden om die pligten, waar toe gy u, voor het oog van god en den menfchen, vrywillig, en op uwe eigen belydenis verbonden hebt, te betrachten. Beproeft u zelf, myne Vrienden, of gy na uwen Doop beter menfchen, gevestigder Chris-

te-