is toegevoegd aan je favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'III TWAALFDE LEERREDE KÏ

tenen geworden zyt. Is dit zo ? dan zult gy, met ftervende lippen, dat uur nog zegenen, waar in gy met hart en mond zeide: zie daar Water, wat verhindert my om gedoopt te worden ? Gebruikt, zo veel het eenigzins doenlyk zy voor u, dikwyls het Heilig Avondmaal. Hoe nuttig, hoe allernoodzakelykst dit zy, hebbe ik reeds aangetoont, en zo gy aandagtig leeft, zult gy my dit geredelyk toeftemmen.

Zo dikwyls, myne Vrienden, als wy ten Avondmaal gaan, vernieuwen wy onze Belydenis van 'den Christelyken Proteltantfchen Godsdienst; dan vestigt zich eigenaartig onze aandagt op den heiligen Perfoon , tot wiens gedagtenis, en op wiens bevel, wy deeze plegtigheid vieren; en kunnen wy wel ooit, ernstig, aan hem denken, zonder de vurigfte dankbaarheid omtrend hem? zonder de opregtfte voornemens om zyne geboden te betrachten ? Die liefde welke , door onzen Godlyken Meester, ons zo hoog Is aanbevolen, en die dit leven reeds zo ryk maakt in ftille, en zuivere vergenoegingen; die zucht tot vrede , tot verdraagzaamheid, welke het kenmerk van onzen eenvoudigen Godsdienst zyn, worden, door dit gemeenfchappelyk eeten en drinken, verlevendigt , en moeten ons aanzetten om elkander lief te hebben. Indien gy dan met een oprecht eenvoudig hart Zeggen kunt: „ Ik belyde , door de viering „ des Avondmaals, myn geloof in den Godsdienst „ van jezus, die my, uit zyn Euangelium , ge„ leert is , en waar van ik daaglyks méér kennis „ kryg; ik betuige dat my alle myne zonden van „ harten leet zyn; ik poog alles te laaten wat kwaad, alles te betrachten wat goed is; en ikbidde god, - i „ myn'