is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanhangzel op de historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 'IS )

God tan, volgens zyne aanbidde'.yke natuur, geen behaagén vinden om de menfcbelyke.deugd tc zien ftrydeu met de ondeugden van de waereld, noch vermaak fcheppen in haaren val; maar behalvendatGod niemand ten kwaade kan verzoeken, zo min Hy zelf daartoe kan verzogt worden, zo zien wy dat zulks ook nimmer gefchiedt; de ondervinding bevestigt dit; want het is volkomen zeker, dat, by aldien de Almagtigc, den zwakken fïerveling in verzoeking bragt, ten kwaade , geen van hun de verzoeking zou kunnen wederfhan; want hiertoe immers zou hy, dooreen byzondere kragt Gods moeten ond erfteund en geholpen worden ,• dit zou God ondertusfehen niet kunnen doen , vermits de verzoeking van Hem zeiven kwame, en Hy als dan zyne eigene werking zou wederflaau: zou men dezelve aan booze geesten toefchryven? wie zou deezen de magt geeven om ons in verzoekinge te brengen ? de goede hemehche Vader zal het niet doen; want, behalven dat Hy alle werkers der ongerechtigheid haat, kan Hy geen magt aan eenig wezen afïlaan , die in Hem zeiven niet is , en de Almagtige kan niets doen dit tegen zy. ne volmaakt goede natuur ftrydig is ; doch be. halven dat; het geen God zelf niet doet, zou Hy daartoe den duivel of eenige booze geesten in het werk Hellen ? recht haatelyke , verachtelyke gedachten omtrent den goeden God! laaten derhalven de tydelyke verzoekingen zo menigvuldig, zo zwaar zyn als moogelyk zy; zy zullen nimmer

on-