Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29* VADERLAND SCHÉ

.tcj. dagtenisfe waardig, en liet, met goedkeu* üoek. ring der Burgemeefteren van Amjlcrdam, -->—— tegen een Pylaar , weinig treden van 's ,1772. Mans Grafftede | een Marmeren Gedenkteken ten deezen Jaare, bykans eene Eeuw naar zyn overlyden , oprigten. 't Zelve beftaat in een Tombe, van wit en zwart Marmer, naar de Dorifthe Orde gehouwen, en voert enkel den naam van vondel, duidt het Jaar zyns overlydens aan , en tellens het Jaartal met de Spreuk des Kunst-Genootfchaps, 't geen dit Gedenkteken vereerde. Op de Tombe ftaat een deftige Lykbusch van wit Marmer .j.waar uit, als uit derzelver ingeflootene asfche, een reeks Lauweren fchynt te groeijen,en het dekZcl op te ligten* terwyl zy zyder lings tot op en over den Ged'enkfteen afhangen. — Dit bedryf des Runst-Genootfchaps werd, door veelen ongunftig beoordeeld; doch met hoe weinig gronds toonde een der Leden, in eene Redenvoering Voor het opregten van een Gedenkteken aan

joost van den vondel (*).

De . Dit zelfde Jaar ,> 't welk vondels Schouw- Naam openlyk vereeuwigde, zag door den ^rgflte, brand een Gevaarte vernielen., aan welks «JwbTandt opruiing hy zo veel deels hadt, en waar gf« -de ftukken van zyn verheeven Dichtgeest,

van den .aanvang af, tot deezen tyd toe;

zo

■ Letteroeffsningeri van het Kunst^ Genoot»

fchap, onder dc Spreuk,, Diligeutke omnia, Amlfc by 1/1 ag e rus, 1774.